På vår digitale reise tar vi for oss prosessene og jobber for å forbedre, standardisere og digitalisere fra ende til ende.

Vårt mål

Digital innovasjon

Vi i Mesta har som mål å bli bransjens digitale mester. Det er en ambisjon vi tror på og som vi jobber aktivt mot hver dag.

Det kommer ikke av seg selv, men krever et ambisiøst og fremtidsrettet lederskap med solide og godt forankrede strategier. En smidig tilnærming til forbedringsarbeidet, kontinuerlig læring og utvikling. Avgjørelser og prosesser må forbedres ved hjelp av data og teknologi som understøtter ambisjonene og prosessene våre på en god måte.

Organisasjon

Divisjonen Strategi og transformasjon spiller en avgjørende rolle i å gjøre selskapet mer effektivt, moderne og i stand til å finne de nye gode løsningene for bedre og sikrere drift.

Vi jobber for at flest mulig skal delta i Mesta sin digitale transformasjon. Alle skal enkelt kunne vite hva vi som selskap til enhver tid jobber med av større og mindre initiativer, og hvordan dette henger sammen med våre strategiske mål.

Det å få tak i de rette profilene til å drive dette arbeidet både internt og eksternt er viktig. Rekruttering, videreutvikling av ansatte, nye ansvarsområder, nye roller og utforsking av nye måter å jobbe på som blant annet smidige teknikker og OKR’s (Objectives and key results) er essensielt for å utvikle oss og drive selskapet fremover.

Prosess

I Mesta er vi prosessdrevet i vår tilnærming til forretningen. For å finne startpunktet for en prosess kartlegger vi alltid prosessene “AS-IS”.

Mesta mann med Ipad

Målet er å få god innsikt i hvordan vi arbeider i dag, og identifisere potensialet for effektivisering, digitalisering og transformasjon i prosessen. Kartlegging skjer sammen med Mestas interne prosessorganisasjon og vi er opptatt av bred involvering for å få et godt innblikk og god kunnskap om hvordan vi arbeider i dag og hvor tidkrevende arbeidsprosessene er. Vi er også opptatt av å identifisere potensiale for standardisering og forenkling som kan gjøres ved mindre endringer i prosessen og arbeidsmetode. Deretter skisser vi opp et fremtidsbilde – en “TO-BE”-situasjon og mål for en digitaliseringsreise eller en fullstendig transformasjon.

Data

Mesta skal bli datadrevet. Det vil si at vi skal jobbe mot at avgjørelser i stadig større grad tas basert på data om faktiske forhold, og mindre på magefølelse.

I Mesta er vi stolte av vår nyutviklede dataplattform bygd i Microsoft Azure-skyen. Selv om vi er i en tidlig fase i utviklingen ser vi allerede gevinster av dataplattformen og et stort potensial.

Bruk av data åpner for nye måter å jobbe på. Repetitive prosesser og arbeidsoppgaver kan automatiseres, nye innsikter kan dannes ved å se ulike typer data i sammenheng, og data kan gjøre det mulig å utvikle nye teknologier som kan påvirke hverdagen til den enkelte.

Vi griper mulighetene data og digitale verktøy gir for en bedre hverdag for den enkelte, våre interessenter og Mesta som en helhet.

Teknologi

Mesta Teknologi har fokus på smart bruk av teknologi i alle deler av virksomheten.

Vi søker hele tiden muligheter til å bruke innovativ operasjonell teknologi i driften, og våre funksjonærer bruker i all hovedsak moderne, skybaserte verktøy.

Vi har tro på at et tett samarbeid med forretningen må til for å lykkes med teknologiutviklingen, så systemansvaret deles mellom representanter fra forretning og IT. Sammen finner vi de gode løsningene, og får dem implementert i hele selskapet.

Teknologiteamet jobber også mye med IT-sikkerhet, og passer på at Mestas digitale eiendeler er trygge. Vi bruker markedsledende sikkerhetsløsninger og har gode partnere som bistår oss i sikkerhetsarbeidet.