Bærekraft og miljø

Mesta har et viktig samfunnsoppdrag, og som en stor aktør i markedet også en viktig samfunnsrolle.

Ledelse og organisering


Vår kultur


Vår historie


Visjon og verdier


Bærekraft og miljø


For leverandører


For kunder


Rapporter


Selskapsvedtekter


Skattepolicy


Bærekraft handler for oss både om å utføre de samfunnskritiske opp­gavene som å forhindre ras, sørge for at tunneler er trygge, holde veier og jernbane åpne for trafikk hele året. Det handler også om å gjøre dette arbeidet på en måte som er rettferdig ovenfor de ansatte, samarbeidspartnere, samfunnet, miljøet.

Bære­kraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennes­ker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Vi i Mesta er opptatt av alle de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Våre ambassadører

Medarbeiderne er våre viktigste ambassadører i arbeidet med å reali­sere bærekraftsambisjonene. Mestas verdigrunnlag – fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet – legger føringer for hvordan ansatte i Mesta skal opptre både internt og eksternt.

Våre leverandører

Mesta tar et aktivt samfunnsansvar i leverandørkjeden. Ved valg av leverandør vurderer Mesta både sosiale og miljømessige standarder og vi har integrert Etiske retningslinjer for innkjøp i standardvilkårene for vare­kjøp. Selskapet følger internasjonale lover, traktater og konvensjoner som omhandler sosialt ansvar, herunder ILOs deklarasjon om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeid og FNs menneskerettighetskonvensjon.

Noe av det vi jobber med

Ansvarlig produksjon
Mesta AS skal arbeide systematisk og målrettet for å møte kundens krav og sikre en kontinuerlig forbedring av selskapets prestasjoner. Gjennom økt effektivitet og bedret presisjon på våre leveranser skal Mesta styrke sin markedsposisjon og lønnsomhet. Kvalitet oppnås når vi utfører leveranser effektivt i samsvar med kundens krav, våre interesseparter og lovverket.

Miljø
Vi i Mesta vet vi har et stort ansvar for å redusere belastningen på miljøet, og vi jobber hele tiden med å redusere utslipp og skader på miljøet. Systematisk måling og rapportering sikrer at selskapet kan ta riktige valg i arbeidet for å redusere utslipp. Mesta ble ISO-sertifisert 2018 på NS-EN ISO 14001:2015 Ytre miljø.

Kompetanse og mangfold
Mesta har en lang og stolt historie som Norges største leverandør av drift og vedlikehold av infrastruktur og vi er en viktig pådriver for å bidra til bærekraftig samfunnsplanlegging. For at vi skal være konkurransedyktige er vi avhengige av at vi har ansatte med rett kompetanse. Vi jobber for mangfold i bygg- og anleggsbransjen og med kompetanseutvikling for våre ansatte.

Har du spørsmål vedrørende våre nøkkelpersoner?

Ta kontakt her!