Lærling i Mesta

Som lærling i Mesta vil du få god oppfølging i et godt faglig miljø. Du blir en del av et det store laget som Mesta er, og får arbeide sammen med erfarne fagarbeidere.

Fagarbeider i Mesta


Leder i Mesta


Student og nyutdannet i Mesta


Lærling i Mesta


I Mesta tilbyr vi opplæring i anleggsmaskinførerfaget, betongfaget, vei og anlegg, banemontør, elektrofaget og fjell- og bergverksfaget. Du kan lese mer om hva hvert fag inneholder, nederst på denne siden.

Lærlingene har normalt to års læretid hos oss. Lærlingordningen vår organiseres gjennom opplæringskontorene BYGGOPP (EBA) og OKAB (MEF). Disse har ansvar for de anleggstekniske fagene, og noen lokale opplæringskontor for elektrofag.

Hvem får lærlingplass i Mesta?

Mesta tar som hovedregel inn lærlinger som har gått to år på videregående skole og er ferdige med teoridelene av faget.

Unntaksvis tar vi inn lærlinger som mangler videregående skole, eller har annen utdanning enn den de ønsker å ta fagbrev i. Om dette er tilfellet, krever vi en lærlingtid på fire år hos oss, i tillegg til at man må ta manglende teoretiske fag hos privatist.

Ærlighet, helhetsansvar, fokus og endringsvilje er våre viktigste verdier. Dette er verdier vi setter høyt, og det er viktig for oss at lærlingene våre gjør det samme. Vi ønsker oss engasjerte og flinke lærlinger, som ønsker å bidra til at Mesta blir et enda bedre sted å være.

Hva får du som lærling i Mesta?

I Mesta sørger vi for at lærlingene våre får opplæring og oppfølging som samsvarer med lærerplanen for faget ditt. Vi tilbyr lønn i henhold til gjeldende tariffavtale, og lærlingtilskudd i henhold til gjeldene særavtale.

Under hele opplæringsperioden blir du fulgt opp av opplæringskontoret, som sørger for at all opplæring skjer i henhold til opplæringsloven. Du får også arbeidstøy og personlig verneutstyr. Vi tilbyr relevante kurs til alle lærlinger, og alle får de samme velferdsgodene som alle ansatte i Mesta har.

Jobb etter endt læretid

I Mesta har vi alltid behov for å rekruttere flinke fagarbeidere. Om du gjør du en god jobb som lærling, er det gode muligheter for at vi kan gi deg et videre engasjement. Det er likevel ingen automatikk i dette. Du vil derfor få beskjed om ansettelse i sluttfasen av læretiden.

Hvordan søke om lærlingplass i Mesta?

I Mesta har vi fortløpende inntak av lærlinger, og vi tar gjerne imot en søknad fra deg. I søknaden må du opplyse oss om:

  • Navn, adresse, fødselsdato, tlf.nr. og e-post adresse.
  • Hvilke fag du søker lærlingplass i
  • Hvilke skole/linje du tilhører/tilhørte
  • Kopi av vitnemål / karakterutskrift og relevante attester.
  • Fortell oss hvem du er og hva du liker å gjøre på fritiden din
  • Eventuell annen utdannelse
  • Eventuell arbeidserfaring

Fagene Mesta tilbyr opplæring i

Anleggsmaskinførerfaget

Som anleggsmaskinfører vil du kjøre, betjene og utføre arbeidsoppdrag under ulike værforhold, med minst tre av følgende anleggsmaskintyper: Veihøvel, gravemaskin, hjullaster, doser, traktorgraver (gravelaster) og anleggsdumper.

Betongfaget

Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Dette innebærer arbeid med forskaling (støpeformer), armering, utstøping av betong, montering av betongdeler, produksjon av betongelementer, og gjenoppbygging av betong. Bak de store byggverkene – høyhus, broer og damanlegg – står betongfagarbeideren, som gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet bygger konstruksjoner som tåler enorme krefter.

Fjellarbeiderfaget

Fjellfagarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge har vært, og er avhengig, av fagarbeidere som har kunnskap om, og kan arbeide, med berggrunnen.

Vei og anlegg

Vei- og anleggsarbeideren er anleggsbransjens allrounder, og deltar ofte i hele anleggsprosessen. Oppmåling, grunnarbeid, transport, sprenging, forskaling, armering og støping, er blant de oppgavene som utføres. Stadig mer avansert utstyr og maskinpark krever hele tiden oppdaterte ferdigheter i bruk og vedlikehold. Vei- og anleggsfaget er et fag med stor grad av selvstendighet og meget allsidige arbeidsoppgaver.

Banemontør

Banemontørens arbeidsoppgaver krever en stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt for å kunne fungere i et arbeidslag, eller på selvstendige oppdrag. Typiske arbeidsoppgaver for dagens banemontører vil være vedlikehold og nybygging av jernbanespor, sporkomponenter, og alle slags tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift. Arbeidet foregår i dag mye ute i friluft, og er organisert som lagarbeid.

Elektrofaget

Bygging og drift av elektroinstallasjoner, med hovedvekt på anlegg i tilknytning til vei og tunnel.