Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Langs veien
  • Vei, føre og trafikkhendelser

   Mesta er entreprenør for mange drift og vedlikeholdskontrakter på norske veier, men ikke alle. Dersom du ønsker å melde inn forhold knyttet til vær og føre, trafikkavvikling, trafikkhendelser bør du ta kontrakt med Vegtrafikksentralen på tlf 175. De registrerer din henvendelse og sørger for at riktig entreprenør informeres slik at de kan sette inn tiltak hvis det er nødvendig.

  • Veilys og gatebelysning

   Feil på veilys og gatebelysning skal ikke meldes til Mesta. Dersom du ønsker å melde inn slike feil gjøres dette oftest til kommunen eller eventuelt entreprenøren som har ansvaret i ditt område. Ofte kan et søk på nettet gi svar på hvor du skal henvende deg.

  • Brøyting, salting eller strøing

   Våre ansatte overvåker veinettet kontinuerlig og følger med på detaljerte værmeldinger for å til enhver tid kunne sette inn rette tiltak for å få folk trygt fram. Observasjoner og meldinger fra trafikanter er likevel verdifulle for oss. Dersom du ser eller opplever noe vi bør vite om ber vi om at du melder dette til Vegtrafikksentralen på telefon 175. Da blir det registrert på riktig måte og tatt videre, slik at vi også får beskjed ved behov.

  • Vinterdrift

   Mesta utfører alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av veinettet med utgangspunkt i føringer vi har i vår kontrakt med Statens vegvesen. Det er eksempelvis kontrakten som i stor grad prioriterer hvilke veier som brøytes først, eller avgjør om det skal saltes eller strøs. Dersom du har spørsmål knyttet til vinterdrift anbefaler vi derfor at du tar kontakt med Statens vegvesen.

  • Kolonnekjøring og stengte veier

   Mesta har ansvaret for å drifte og vedlikeholde store deler av veinettet i Norge, men det er Statens vegvesen har ansvaret for å formidle informasjonen som er viktig for trafikantene. Trafikkmeldinger om stengninger, kolonnekjøring, redusert framkommelighet, fjelloverganger og hovedveier inn og ut av Oslo finner på vegvesen.no.

  • Ved skade

  • Send inn generell henvendelse

Hvis en skade er skjedd:

Mesta og andre driftsentreprenør utfører drift og vedlikehold av riks- og fylkes-vegnettet på vegne av vegeier. Vegeier er Statens vegvesen eller det fylket vegen tilhører.

Ferdsel på veiene skjer på trafikantens eget ansvar, og trafikantene har et selvstendig ansvar for å innrette bruken ut fra veiens tilstand slik at det ikke oppstår fare eller skade.

Offentlige veger stilles til trafikantenes disposisjon slik de til enhver tid fremstår. Det er ikke mulig å garantere at veinettet skal være uten feil og mangler til enhver tid.

Utgangspunktet er derfor at vegeier og driftsentreprenør ikke plikter å erstatte skader med mindre det foreligger såkalt rettslig erstatningsansvar.

Det er den som fremsetter et erstatningskrav som må dokumentere at alle vilkårene for rettslig erstatningsansvar er oppfylt, det betyr bl.a. at det må dokumenteres at skaden har påført deg et økonomisk tap og at dette skyldes uaktsomhet hos vegeier eller driftsentreprenør.

Det anbefales at skader på kjøretøy, eiendom eller person meldes til ditt forsikringsselskap.

Skader må meldes til forsikringsselskapet innen en viss tid. Av hensyn til bevissikring mv. oppfordrer ofte forsikringsselskap til at skader meldes dem så raskt som mulig. Forsikringsselskapet vil vurdere om det er grunnlag for å fremme krav mot vegeier eller driftsentreprenør.

Hvis du likevel ønsker å kontakte Mesta angående en skade er det viktig at du:

 • Dokumenter skaden med bl.a. bilder fra skadested, bilder av skaden og eventuelt skaderapport fra verksted.
 • En utfyllende beskrivelse av hendelsen som forårsaket skaden og hvorfor du mener Mesta er rettslig erstatningsansvarlig
 • Nøyaktig beskrivelse av tid/sted
 • En eventuell bekreftelse på at skaden er meldt ditt forsikringsselskap
 • Kontaktinformasjon

Mesta vil deretter ta stilling til skaden og kravet. Henvendelse angående dette må gjøres ved å fylle ut i kontaktskjemaet under. Vi gjør oppmerksom på at en svært liten andel av saker som meldes inn gir grunnlag for å konstatere ansvar for driftsentreprenør.