Ved skade på bil eller eiendom

Hvis en skade er skjedd:

Det anbefales at skader på kjøretøy, eiendom eller person meldes til ditt forsikringsselskap. Gjelder din henvendelse hull eller stein i veien, gå til eget skjema for hull i veien eller skjema for stein i veien.

Skader må meldes til forsikringsselskapet innen en viss tid. Av hensyn til bevissikring mv. oppfordrer ofte forsikringsselskap til at skader meldes dem så raskt som mulig. Forsikringsselskapet vil vurdere om det er grunnlag for å fremme krav mot vegeier eller driftsentreprenør.

Hvis du likevel ønsker å kontakte Mesta angående en skade er det viktig at du:

  • Dokumenter skaden med bilder fra skadested, bilder av skaden og eventuelt skaderapport fra verksted
  • En utfyllende beskrivelse av hendelsen som forårsaket skaden og hvorfor du mener Mesta er rettslig erstatningsansvarlig
  • Nøyaktig beskrivelse av tid og sted
  • En eventuell bekreftelse på at skaden er meldt ditt forsikringsselskap
  • Kontaktinformasjon

Mesta vil deretter ta stilling til skaden og kravet. Henvendelse angående dette må gjøres ved å fylle ut i kontaktskjemaet under. Vi gjør oppmerksom på at det er en svært liten andel av saker som meldes inn som gir grunnlag for å konstatere ansvar for driftsentreprenør.

Om Mesta og ansvar:

Mesta og andre driftsentreprenør utfører drift og vedlikehold av riks- og fylkes-vegnettet på vegne av vegeier. Vegeier er Statens vegvesen eller det fylket vegen tilhører.
Ferdsel på veiene skjer på trafikantens eget ansvar, og trafikantene har et selvstendig ansvar for å innrette bruken ut fra veiens tilstand slik at det ikke oppstår fare eller skade.

Offentlige veger stilles til trafikantenes disposisjon slik de til enhver tid fremstår. Det er ikke mulig å garantere at veinettet skal være uten feil og mangler til enhver tid.

Utgangspunktet er derfor at vegeier og driftsentreprenør ikke plikter å erstatte skader med mindre det foreligger såkalt rettslig erstatningsansvar.

Det er den som fremsetter et erstatningskrav som må dokumentere at alle vilkårene for rettslig erstatningsansvar er oppfylt, det betyr at det må dokumenteres at skaden har påført deg et økonomisk tap og at dette skyldes uaktsomhet hos vegeier eller driftsentreprenør.