Åtte klimagrep for fylkesveiene

Entreprenører har stor evne og vilje til å redusere utslipp. Det betyr at veikontraktene må utformes annerledes.

Elin Vigrestad, konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta 

Mesta foreslår åtte klimagrep for fylkesveiene. Drift og vedlikehold av veiene har til nå betydd diesel, diesel, diesel. Hva bør kreves for å fremme bruk av ny teknologi i kontraktene for veivedlikehold? Statens vegvesen har bedt om innspill på hvilke krav i kontraktene som kan gi kutt i utslippene. Fylkene bør følge nøye med, for fram til nå har fylkene stort sett sviktet når det gjelder å ta klimagrep. Av 104 veidriftskontrakter fra fylkene i de siste åtte årene, har kun to hatt klimakrav.

Bakteppet er alvorlig: Hele verden skal redusere utslippene på kort tid. Vi skal gjøre det med maskiner som enda ikke er produsert. Det stiller helt andre krav i kontraktene enn det som har vært tilfelle til nå. Mesta har en grunnleggende tro på at næringslivet er best egnet til å drive frem de beste og mest innovative løsningene, så lenge det finnes insentiver for dette.  Den mest diskuterte løsningen har vært 30 prosent klimavektingen av anbudskontrakter. Her må jeg bare advare: Dette er nytteløst om ikke kravene som stilles i kontraktene er gode nok.

Her er Mestas forslag:

Klimagrep 1: Utslippskrav

Kontraktene må ikke bli en konkurranse om hvem som kutter mest, men hvem som slipper ut minst. Innfør utslippskrav i anskaffelsene, med maksimalt CO2-utslipp tillatt i kontrakten. Belønn entreprenører som beregner lavere utslipp! Hvis CO2-utslippene måles i penger og vektes tungt, skal det være avgjørende for å vinne anbudet.

Klimagrep 2: Smartere løsninger

Det enorme skiftet som står foran oss vil kreve stor grad av innovasjon, evne til kontinuerlig utvikling og rask endring. Klima handler om gode løsninger og all utvikling koster, men kan gi stor gevinst. La veieier og entreprenør dele både på kostnadene og gevinsten for innovasjonsløsninger. Slik kan vi oppmuntre til og få fart på nye løsninger.

Klimagrep 3: Utnytt maskinparken

Den maskinen med minst utslipp, er den som ikke er produsert. Derfor: Bruk alle grep som oppfordrer til bedre maskinutnyttelse. En oppdeling av kontraktene er en tapt mulighet til å utnytte maskinparken. Vi har eksempler på fylker som splitter drift og vedlikeholdskontrakter. Hvis disse kontraktene vinnes av to ulike aktører, så har de dobbelt opp med maskiner som heller ikke kan brukes andre steder. Det er dårlig ressursutnyttelse og dårlig for klima og miljø.
Større kontrakter med flere kilometer sammenhengende vei er mer bærekraftig fordi det gir færre maskiner og mer rasjonell bruk. Når det investeres i nullutslippsmaskiner som er vesentlig dyrere enn fossilmaskinene, blir høy utnyttelse enda viktigere.

Klimagrep 4: God og tydelig rollefordeling

Byggherre må stille objektive krav til reduksjon av klimagassutslipp i kontrakten. Deretter bør det være opp til entreprenør å finne den beste løsningen for å nå denne reduksjonen. Den teknologiske utviklingen går så raskt at det vil være vanskelig å i dag ta stilling til hvilken løsning som vil være best i fremtiden.

Klimagrep 5: God oppfølging og rapportering

Still krav om god dokumentasjon og jevnlig rapportering. Det vil gi en trygghet for at det faktisk skjer en endring, og det må blant annet stilles krav til EPD-er (Environmental Product Declaration), som viser CO2-utslipp i produksjonen.

Klimagrep 6: Ta ansvar for infrastruktur

Ønsker fylket nullutslippsløsninger? Da bør man som offentlig veieier ta ansvar og sette i gang for å sikre tilgjengelighet til ladeinfrastruktur og biogassfyllestasjoner.

Klimagrep 7: Kontinuerlig reduksjon

Det skjer en rivende utvikling på maskinfronten. Mesta har nylig tatt i bruk elektriske betongbiler i prosjekt – noe som ikke fantes for få år siden. I kontraktene må vi ta høyde for at det skjer en utvikling og derfor må det kreves at entreprenørene gjør løpende forbedringer. Hvis kontrakten legger opp til en gradvis nedtrapping av «lovlig» tillatt CO2-utslipp i kontrakten, kan vi sammen jobbe mot mer ambisiøse klimamål.

Klimagrep 8: Styr i stort – ikke i smått

Vi får stadig mer detaljerte krav til hvilke maskiner vi skal bruke. Slutt med det! Det betyr stort sett at maskiner må kjøpes inn fordi det er et krav, men de trenger ikke å bli brukt!  Lag en streng praksis om hvor nødvendig det er med disse kravene. Dette kan gi betydelig færre maskiner, noe som er bra for økonomien og bra for klima. Det viktigste er jo hva som faktisk blir gjort og kvaliteten på det – ikke hvilken maskin vi kan vise fram at vi har.
Mesta tar vare på veiene og vi vil gjerne minimere utslippene våre. Vi krever bare åtte klimagrep for fylkesveiene!

Innlegget sto på trykk i Kommunal Rapport 2. november.