Kantslått utføres av store maskiner.

Kantslått for store og (bitte)små

Sommeren er tiden da dyktige Mesta-ansatte er ute på veiene for å ivareta trafikksikkerheten i alle våre driftskontrakter over hele landet. Veiene gjøres klare for sommertrafikken ved blant annet å gjennomføre kantslått.

Den viktigste årsaken til at vi utfører kantslått er for trafikksikkerheten ved å sørge for god sikt. Men, det er også flere andre veldig viktige momenter mange kanskje ikke tenker på.

Mesta tar vare på veien og naturen

Langs norske veier er det generelt stor artsrikdom som består av både ønskede og uønskede arter. Dette er arter som vokser i ulik takt og fasong. Kraftigvoksende vegetasjon kan vokse raskt og utgjør en økt risiko for trafikkulykker gjennom å redusere sikten for trafikantene. Da bidrar kantslått til å holde vegetasjon nede og sikten fri.

I tillegg til sikkerhetsaspektet, så er kantslåtten også et viktig tiltak for å hindre spredning av uønskede arter. Enkelte uønskede plantearter sprer seg raskt og er så dominerende at ønskede eller truede plante- og insektarter ikke får plass, og på sikt står i fare for å dø ut. Når vi klipper begrenser vi spredningen av uønskede plantearter, og bidrar på den måten til å ivareta artsmangfoldet ved at både ønskede planter og insekter får bedre sjanse til å overleve. På den måten prøver vi å gjøre det vi kan for å beholde et størst mulig artsmangfold av planter og insekter også i fremtiden, samtidig som vi sørger for god sikt og trafikksikkerhet.

Farlig arbeid – ta hensyn

Det er store maskiner i sving når vi gjennomfører kantslåtten, og denne arbeidsoperasjonen er ikke risikofri. Gjenstander, som for eksempel stein og søppel, kan ligge gjemt i gresset og fyke ut av kantslåttaggregatet i voldsom fart. Vi opplever stadig potensielt farlige situasjoner når vi utfører dette arbeidet. Vi ber deg derfor om å holde god avstand og vise hensyn hvis du møter Mesta under kantslåttarbeidet langs veien. Husk at vi er der for å øke din sikkerhet – og for å bidra til et fortsatt rikt artsmangfold av planter og insekter.

Kjør forsiktig og god sommer!

Hilsen Kristin Folge, konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta