Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Langs veien
  • Vei, føre og trafikkhendelser

   Mesta er entreprenør for mange drift og vedlikeholdskontrakter på norske veier, men ikke alle. Dersom du ønsker å melde inn forhold knyttet til vær og føre, trafikkavvikling, trafikkhendelser bør du ta kontrakt med Vegtrafikksentralen på tlf 175. De registrerer din henvendelse og sørger for at riktig entreprenør informeres slik at de kan sette inn tiltak hvis det er nødvendig.

  • Veilys og gatebelysning

   Feil på veilys og gatebelysning skal ikke meldes til Mesta. Dersom du ønsker å melde inn slike feil gjøres dette oftest til kommunen eller eventuelt entreprenøren som har ansvaret i ditt område. Ofte kan et søk på nettet gi svar på hvor du skal henvende deg.

  • Brøyting, salting eller strøing

   Våre ansatte overvåker veinettet kontinuerlig og følger med på detaljerte værmeldinger for å til enhver tid kunne sette inn rette tiltak for å få folk trygt fram. Observasjoner og meldinger fra trafikanter er likevel verdifulle for oss. Dersom du ser eller opplever noe vi bør vite om ber vi om at du melder dette til Vegtrafikksentralen på telefon 175. Da blir det registrert på riktig måte og tatt videre, slik at vi også får beskjed ved behov.

  • Vinterdrift

   Mesta utfører alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av veinettet med utgangspunkt i føringer vi har i vår kontrakt med Statens vegvesen. Det er eksempelvis kontrakten som i stor grad prioriterer hvilke veier som brøytes først, eller avgjør om det skal saltes eller strøs. Dersom du har spørsmål knyttet til vinterdrift anbefaler vi derfor at du tar kontakt med Statens vegvesen.

  • Kolonnekjøring og stengte veier

   Mesta har ansvaret for å drifte og vedlikeholde store deler av veinettet i Norge, men det er Statens vegvesen har ansvaret for å formidle informasjonen som er viktig for trafikantene. Trafikkmeldinger om stengninger, kolonnekjøring, redusert framkommelighet, fjelloverganger og hovedveier inn og ut av Oslo finner på vegvesen.no.

  • Registrer skade

  • Send inn generell henvendelse

Registrer en skade på bil eller eiendom

Skadesaksavdelingen behandler erstatningskrav som kommer inn til oss. Det er normalt inntil tre ukers
behandlingstid på slike saker. For at en skadesak skal bli behandlet er det viktig at du legger inn all den
obligatoriske informasjonen. Vi vil da bli gjøre en vurdering av ansvar, årsak, sammenheng og økonomisk tap.

Har jeg krav på å få dekket skaden av Mesta?

Mesta utfører drift og vedlikehold av vegnettet på vegne av vegeier. Vi gjør i den forbindelse alt vi kan for at de som ferdes på vegen ikke skal bli utsatt for skade.

Det er ikke mulig å garantere at veinettet skal være uten feil og mangler til enhver tid. Utgangspunktet er at offentlige veger stilles til trafikantenes disposisjon slik de til enhver tid fremstår. Ferdsel på veiene skjer på trafikantens eget ansvar, og trafikantene har selv et selvstendig ansvar for å innrette bruken ut fra veiens tilstand slik at det ikke oppstår fare eller skade.

Utgangspunktet er derfor at Mesta som driftsentreprenør ikke plikter å erstatte skader med mindre det foreligger såkalt rettslig erstatningsansvar.

For at Mesta skal være rettslig erstatningsansvarlig for en skade må tre vilkår være oppfylt.

 • Det må for det første foreligge en skade/økonomisk tap.
 • For det annet må det påvises at Mesta har opptrådt uaktsomt (ansvarsgrunnlag).
 • For det tredje må det være en årsakssammenheng mellom skaden/det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget.

Det er den som fremsetter erstatningskravet som må dokumentere at samtlige av disse vilkårene er oppfylt.

Vi anbefaler at du melder skaden til ditt forsikringsselskap

Skader må normalt meldes til forsikringsselskapet innen en viss tid. Av hensyn til bevissikring mv. oppfordrer ofte forsikringsselskap til at skader meldes dem så raskt som mulig.
Fordi det kan ta tid å vurdere erstatningskrav og fordi erstatningskrav avgjøres etter andre regler enn forsikringsskader, anbefaler vi at du melder skaden til ditt forsikringsselskap i første omgang.

Dersom forsikringsselskapet dekker skaden vil forsikringsselskapet vurdere om det er grunnlag for å fremme regresskrav mot vegeier eller vegentreprenøren.

Hvordan registrere krav om erstatning hos Mesta

Skadesaksavdelingen behandler erstatningskrav som kommer inn til oss. Det er normalt inntil tre ukers behandlingstid på slike saker.

Hvert erstatningskrav vurderes konkret på bakgrunn av innsendt dokumentasjon og din beskrivelse av hendelsesforløpet.

For at vi skal ha grunnlag for å vurdere saken er det viktig at du legger inn all informasjon som vi etterspør.

 • Dokumenter skaden så godt som mulig, gjerne med bilder fra skadested, eventuelt bilder av skade på kjøretøy og skaderapport fra verksted.
 • En utfyllende beskrivelse av hendelsen som forårsaket skaden og hvorfor du mener Mesta er ansvarlig
 • Nøyaktig beskrivelse av tid/sted
 • Kontaktinformasjon

Før du går videre ber vi om at du tenker igjennom hvorvidt du mener dette er tilfelle i din sak.