Kristin Folge, konserndirektør for drift og vedlikehold

Teknologi kan bedre drift og vedlikehold av vei

Bedre bruk av data kan bidra til bedre veivedlikehold. Og klimaendringene øker behovet for handling.  

Mestas konserndirektør for drift og vedlikehold, Kristin Folge, mener at bedre bruk av data kan bidra til bedre veivedlikehold. Og at klimaendringene øker behovet for handling. Mesta er Norges største entreprenør innen vedlikehold av vei og annen infrastruktur og drifter om lag 21 000 kilometer. Kristin Folge i Mesta frykter tilstanden på veiene om de siste årenes utvikling fortsetter.
– Vi er nødt til å ta bedre vare på de veiene vi har, og teknologi og data er et godt verktøy for å få mer for pengene, mener Folge.

Krever miljø- og klima i kontraktene

Riksrevisjonen har i dag lagt fram en rapport som viser at deler av veivedlikeholdet er kritikkverdig eller er ikke tilfredsstillende for perioden fra 2015 til 2022. Blant funnene er at dataene ikke blir utnyttet, og at driften ikke er effektiv nok. Direktør for drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge er ikke overrasket:
– Dette viser at det må mer målrettet innsats på veiene for å skape sikrere veier.

Mesta støtter også riksrevisjonens konklusjon om å innføre nye miljø- og klimakrav i kontraktene.
– Skal vi løse klimautfordringene på veiene, må kontraktene inneholde tydelige miljø- og klimakrav, som mangler i mange kontrakter i dag, påpeker Folge.

Løsning i data

Riksrevisjonen peker på at bedre bruk av data og teknologi kan bidra til bedre vedlikehold. Mesta tror teknologi kan bedre drift og vedlikehold av vei.
– Mesta har investert i veiteknologi som skaper en bedre vinterdrift, sier Folge, og viser til at en optimalisering av brøyting og redusert salting kan bidra med økt sikkerhet og reduserte kostnader. Hun peker på at teknologien Road status information (RSI) som leveres av selskapet Klimator, kan optimaliser mye av vinterdriften. Dette skjer i samarbeidet med Statens vegvesen.

Klimaendringer «changemaker»

Trafikkbelastningen på veiene er bare en faktor som øker behov for vedlikehold. Nå kommer klimaendringene «changemakeren» for veiene.
– Vi ser også at mer nedbør, økt flom, økt forekomst av jord- og steinras er de umiddelbare konsekvenser av klimaendringene. Og at dette akselererer.
Folge viser til statsbudsjettet for 2023 som konkluderte med følgende:

  • BRUER: «En rekke bruer har skader som tilsier at vedlikeholdsutgiftene vil øke på sikt.»
  • FAST DEKKE: «Som følge av den unormalt store prisstigningen på asfalt kan andelen som tilfredsstiller kravene, bli lavere i 2022 og i 2023».
  • ØKTE VANNMASSER: «Større nedbørsmengder medfører et økende behov for å beskytte veien med god drenering»

Folge forventer at neste års statsbudsjett tar inn over seg både Riksrevisjonens rapport og at konsekvensene av klimaendringene også blir tatt høyde for.