Mesta har som mål å bli bransjens digitale mester

Mesta jobber hele tiden for å forbedre, standardisere og digitalisere.

Vårt mål

Digital innovasjon

Vi i Mesta har som mål å bli bransjens digitale mester. Det er en ambisjon vi tror på og som vi jobber aktivt mot hver dag.

En digitalisering av bygg og anleggsbransjen, krever et ambisiøst og fremtidsrettet lederskap med solide og godt forankrede strategier. Det betyr også at vi må ha en smidig tilnærming til forbedringsarbeidet, kontinuerlig læring og utvikling. Vi har grunnleggende tro på at avgjørelsene og prosessene blir bedre ved hjelp av data og teknologi.

Organisasjon

Divisjonen Strategi og transformasjon spiller en avgjørende rolle i å gjøre selskapet mer effektivt og moderne. Vi skal finne de nye gode løsningene for bedre og sikrere drift.

Flest mulig skal delta i Mestas digitale transformasjon. Alle skal enkelt kunne vite hva vi som selskap til enhver tid jobber med av større og mindre initiativer og hvordan dette henger sammen med våre strategiske mål.

Mesta jobber mye med å få de riktige menneskene til å drive dette arbeidet både internt og eksternt. Derfor er det viktig både med rekruttering, videreutvikling av ansatte, nye ansvarsområder, nye roller og utforsking av nye måter å jobbe på.  For å drive selskapet framover tar vi i bruk både ulike teknikker og  OKR  (Objectives and key results).

Prosess

I Mesta er vi prosessdrevet i vår tilnærming til forretningen. For å finne startpunktet for en prosess kartlegger vi alltid prosessene “AS-IS”.

Mesta mann med Ipad

Vi jobber kontinuerlig med å få god innsikt i hvordan vi arbeider i dag, for å finne potensialet for effektivisering, digitalisering og transformasjon.  Vi har en egen  intern prosessorganisasjon som kartlegger dette. Her legger vi vekt på  bred involvering for å få et godt innblikk og god kunnskap om hvordan vi arbeider i dag og hvordan vi blant annet kan redusere tidbruk. Vi er også opptatt av å finne ut hvordan vi kan standardisere og forenkle sarbeidsprosesser, og lager framtidsbilder der vi setter mål for en digitaliseringsprosess eller en fullstendig transformasjon.

Data

Mesta skal bli datadrevet. Det vil si at vi skal jobbe mot at avgjørelser i stadig større grad tas basert på data om faktiske forhold, og mindre på magefølelse.

I Mesta er vi stolte av vår nyutviklede dataplattform bygd i Microsoft Azure-skyen. Selv om vi er i en tidlig fase i utviklingen ser vi allerede gevinster av dataplattformen og et stort potensial.

Bruk av data åpner for nye måter å jobbe på. Repetitive prosesser og arbeidsoppgaver kan automatiseres, nye innsikter kan dannes ved å se ulike typer data i sammenheng, og data kan gjøre det mulig å utvikle nye teknologier som kan påvirke hverdagen til den enkelte.

Vi griper mulighetene data og digitale verktøy gir for en bedre hverdag for den enkelte, våre interessenter og Mesta som en helhet.

Teknologi

Mesta teknologi har fokus på smart bruk av teknologi i alle deler av virksomheten.

Vi søker hele tiden muligheter til å bruke innovativ operasjonell teknologi i driften, og våre funksjonærer bruker i all hovedsak moderne, skybaserte verktøy.

Vi har tro på at et tett samarbeid med forretningen må til for å lykkes med teknologiutviklingen, så systemansvaret deles mellom representanter fra forretning og IT. Sammen finner vi de gode løsningene, og får dem implementert i hele selskapet.

Teknologiteamet jobber også mye med IT-sikkerhet, og passer på at Mestas digitale eiendeler er trygge. Vi bruker markedsledende sikkerhetsløsninger og har gode partnere som bistår oss i sikkerhetsarbeidet.