«Våre ansatte forventer en bærekraftig profil og en arbeidsplass som utgjør en positiv forskjell i samfunnet. Vi vil være med å heve lista i vår bransje.» Marianne B. Røren Konsernsjef i Mesta AS

Våre mål

Bærekraftmål i Mesta

Bærekraft er bærebjelke for Mesta. Det handler om måte vi driver selskapet på; om klima og miljø og klima, sosiale forhold og likestilling og måten vi driver selskapet på.

Vesentlighetsanalyse

Som Norges største infrastrukturselskap har Mesta et ansvar for å sikre trygg og solid infrastruktur i tråd med  behovet til kundene, miljøet, samfunnet og trafikantene. En bærekraftig virksomhet som arbeider med å redusere klimaavtrykk, likestilling og innovasjon kan trekke til seg et større mangfold av kjønn og bakgrunn, samt sikre økt lojalitet blant ansatte. Innovasjon og digitalisering er sentrale virkemidler for bærekraftig utvikling. Derfor er Mestas bærekraftmål tett knyttet til hverandre. Mesta har valgt ut tre av FNs bærekraftmål der selskapet ønsker å gi et vesentlig positivt bidrag: «Likestilling mellom kjønnene», «innovasjon og infrastruktur» og «stoppe klimaendringene ».

Ikon som symboliserer likestilling mellom kjønneneIkon som symboliserer innovasjon og infrastrukturIkon som viser stopp klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Mesta har mål om bærekraft i alt vi gjør. Vi har store klimautslipp knyttet til vår aktivitet. Vi har skal redusere virksomhetens miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Klimaregnskapet fra de siste årene viser at 85-88 prosent av våre totale utslipp kommer fra maskiner og kjøretøy. Derfor skal maskinparken moderniseres og skiftes ut.  Drivstoffbruk følges tett og og det er satt inn tiltak mot tomgangskjøring.

Fra 2021 har Mesta en egen KPI for lederne i Mesta knyttet til andel elektriske varebiler. Alle nye varebiler skal være elektriske. Mesta har kjøpt inn større elektriske kjøretøy og biogasskjøretøy, og vurderer fortløpende bruk av større elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner.

Flåtestyringssystemet Linx gir oss oversikt oversikt over maskinparken og bidrar til å redusere drivstofforbruk og tomgangskjøring.

Klimamål

Mesta har konkrete mål for å redusere klimafotavtrykk og miljøpåvirkning:

  • Redusere CO2-utslipp med 50 prosent (fra 2019-nivå) innen 2030
  • Redusere avfall med 20 % (2019) og jobbe for 90 prosent materialgjenvinning av avfallet innen 2030
  • Fra 2022 skal alle nye varebiler være elektriske
  • Tomgangskjøring skal reduseres med 25 prosent

Som et ledende infrastrukturselskap i Norge har vi et ansvar for å bidra inn i den nasjonale klimautviklingen, og Mesta skal integrere bærekraft i alt selskapet gjør. Vi ønsker  samarbeid med andre for å få dette til. Derfor er Mesta medlem i Skift – næringslivets klimaledere

Klimarisiko

Mesta gjennomfører jevnling vurderinger av klimarisiko, basert på TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Ansatte over hele landet ogi hele organisasjonen bidrar  i arbeidet.  Her legges det vekt på å oppdage og beskrive klimarelaterte trusler og muligheter på kort, medium og lang sikt basert på overgangsrisiko, fysisk risiko og ansvarsrisiko.

Resultater:

  • Mesta er mest berørt av overgangsrisiko
  • Klimapolitikken påvirker veistrategi, kundekrav, råvarepriser som påvirker kontraktinnhold, teknologiendringer samt samarbeidspartneres kunnskap og holdninger til bærekraft
  • Fysisk risiko knyttes til påvirkning av infrastruktur og risiko for sanksjoner inkl. HMS-risiko (farligere oppdrag)

 

Se klimaregnskapet for 2021

Mangfold, likestilling og inkludering

Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føler seg ivaretatt. Vi skal sikre at alle ansatte har like rettigheter og muligheter uavhengig av alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring.

En gruppe ansatte fra Mesta

Arbeidet med likestilling og mangfold er integrert i Mesta sin forretningsstrategi, og er en grunnpilar i vårt bærekraftsarbeid. Vår mangfoldstrategi sikrer at vi jobber systematisk for mangfold og likestilling.

Likestilling og mangfold er inkludert i etiske retningslinjer. Mesta aksepterer ingen form for diskriminering av egne ansatte eller andre som er tilknyttet virksomheten.

Mesta er en stor aktør innenfor bygg og anleggsbransjen, som er en svært mannsdominert bransje. Mesta har en kvinneandel på 12 prosent totalt, som er litt bedre enn gjennomsnittet for bransjen. Vi har i flere år jobbet aktivt for å øke andelen, og har gjennomført en rekke tiltak. Dessverre ser det ikke ut  til å ha hatt stor effekt på kjønnsbalansen i selskapet.

Mesta står bak bransjesamarbeidet Diversitas. I 2019 inviterte vi andre store aktører innen bygg- og anleggsbransjen til et samarbeid for å gjøre bransjen mer mangfoldig og mer attraktiv for kvinner. Nettverket Diversitas består i dag store aktører innen bygg- og anleggsbransjen. Mesta har to ansattrepresentanter i styret i Diversitas.

En smilende Mesta-ansatt i blå hjelm

Mesta jobber integrert og fokusert mot mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Vårt mål er å skape en mer likestilt og mangfoldig arbeidsplass  for å gjøre både Mesta og bransjen mer attraktiv for en større del av befolkningen.  Vi har aktiv bruk av rollemodeller internt og i sosiale medier, vi har endret språk i stillingsannonser, økt fokuset på inntak av lærlinger og traineer, og jobber for å være tilstede på utdanningsmesser og karrieredager. Vi oppfordrer også våre ansatte om å legge igjen en likestillingsanmeldelse i «Equality check».

Les mer om Diversitas Les mer om Equality check

Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjonsarbeidet i selskapet fokuserer både på kontinuerlig forbedring av dagens arbeidsprosesser og systemer, og på anvendelse av teknologi på en måte som endrer selskapets arbeidsprosesser.

Alle våre ansattes ideer og forbedringsforslag er for å bli en arbeidsplass som stadig løser oppgavene bedre. Vi jobber med å synliggjøre gode forbedringsforslag, dele erfaring på tvers, og stadig utvikle måten vi løser våre oppgaver på.

Mestas utviklingsprosjekter skal styrke Mesta på bærekraft. Vi skal kontinuerlig øke vår kompetanse, investere i innovasjon, og sammen med kunder og samarbeidspartnere jobbe for mer bærekraftige løsninger.

I samarbeid med det svenske programvareselskapet Klimator jobber Mesta med ny teknologi for å optimalisere bruk av salt og strømidler. Systemet testes i sju driftskontrakter på ulike steder i landet. Målet er å verifisere om løsningen kan gi vesentlige miljø- og kostnadsgevinster.

Flåtestyringssystemet Linx gjør at vi får innsikt til å optimalisere vår maskinutnyttelse, få lavere CO2-utslipp i form av redusert tomgangskjøring og bedre kjørestil, redusere kostnader (blant annet til drivstoff) og få en mer automatisert oppfølging av lovpålagte årlige maskinkontroller og kjøre-hviletidsbestemmelser.

Ansvarlighet i leverandørkjeden

Mesta har et viktig samfunnsoppdrag – vi får folk fram.
For å levere på oppdraget er vi avhengige av dyktige medarbeidere, både internt og hos dem som gjør en jobb på vegne av selskapet. Som en sentral samfunnsaktør har vi et viktig ansvar for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, ta vare på samfunnet og miljøet vi opererer i.

Mesta-ansatt med sikringsutstyr for fjellklatring

Mesta har etiske retningslinjer som ligger til grunn for alt vi gjør. Disse gjelder også for våre leverandører. Etiske retningslinjer for innkjøp er basert på anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og ligger tilgjengelig på våre hjemmesider.

For å realisere åpenhetsloven og bidra til et ansvarlig næringsliv skal Mesta kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan risiko for negativ påvirkning skal håndteres.

I tillegg skal vi samarbeide med flere aktører om en felles prosess for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og kartlegging av bransjens leverandørkjede.

To unge Mesta-ansatte som smiler til kameraet

Underentreprenører

Vi kjøper inn varer og tjenester for omtrent fire milliarder årlig, hvor neste halvparten brukes på underentreprenører. Det er viktig for oss at vi har et godt samarbeid for å gjennomføre våre mål om sikkerhet, kvalitet i utførelse, arbeidsforhold til de ansatte og etterfølgelse av krav innen klima og miljø. Dette skjer gjennom gode kontrakter, i evalueringsmøter underveis i kontraktene og gjennom revisjoner.

Rammeavtaler

En stadig større andel av våre innkjøp skjer gjennom rammeavtaler. Dette gir oss mulighet til å stille krav og følge opp innkjøpene vi totalt har som selskap.  Denne måten å drive innkjøpene på skal bidra til ansvarlige arbeidsforhold og redusert risiko for brudd på menneskerettigheter. I tillegg gir det oss større muligheter til å styre våre innkjøp i retning av ulike krav til klima og miljø, slik at vi stadig forbedrer oss.

Varslingsrutiner

Varslingsrutinene våre omfatter også våre leverandører. Vi har per 30. juni 2022 ingen varslingssaker knyttet til vår leverandørkjede og har derfor ingen dokumentasjon på kritikkverdige forhold knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.