«Våre ansatte forventer en bærekraftig profil og en arbeidsplass som utgjør en positiv forskjell i samfunnet. Vi vil være med å heve lista i vår bransje.» Marianne B. Røren Konsernsjef i Mesta AS

Våre mål

Mestas bærekraftmål

I den nye selskapsstrategien valgte Mesta å prioritere tre av FNs bærekraftmål hvor selskapet kan gi et vesentlig positivt bidrag: Likestilling mellom kjønnene, Innovasjon og infrastruktur og Stoppe klimaendringene .

Vesentlighetsanalyse

Mesta ser områdene som tett knyttet sammen. Eksempelvis har Mesta som Norges største infrastrukturselskap et ansvar for å sikre trygg og solid infrastruktur i tråd med kunders, miljøets, samfunnets og trafikanters behov. En bærekraftig virksomhet med fokus på å redusere klimaavtrykk, likestilling og innovasjon vil kunne tiltrekke et større mangfold av kjønn og bakgrunn, samt sikre økt lojalitet blant ansatte. Innovasjon og digitalisering er sentrale virkemidler for bærekraftig utvikling.

Stoppe klimaendringene

Som infrastrukturselskap har Mesta aktiviteter som bidrar til miljøbelastninger både lokalt og globalt. Mestas målsetning er å redusere virksomhetens miljøpåvirkning og klimagassutslipp så mye som mulig.

Klimaregnskapet fra de siste årene viser at 85-88 prosent av våre totale utslipp kommer fra maskiner og kjøretøy. Det er her vi legger inn den største innsatsen. Vi moderniserer og skifter ut maskinparken, vi følger opp drivstoffbruk og tomgangskjøring.

Vi kjøper inn elektriske varebiler, og fra 2021 er det en egen KPI (Key performance indicator) for lederne i selskapet knyttet til andel elektriske varebiler. Mesta vurderer også kontinuerlig tilbudet på større elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner opp mot behov på våre prosjekter.

Det nye flåtestyringssystemet Linx ble innført i  2021. Dette skal bidra til bedre oversikt over maskinparken og redusere drivstofforbruk og tomgangskjøring.

Klimamål

Mesta har satt konkrete mål for å redusere klimafotavtrykk og miljøpåvirkning.  Dette er målene:

  • Redusere CO2-utslipp med 50 prosent (fra 2019-nivå) innen 2030
  • Redusere avfall med 20 % (2019) og jobbe for 90 prosent materialgjenvinning av avfallet innen 2030
  • Fra 2022 skal alle nye varebiler være elektriske
  • Tomgangskjøring skal reduseres med 25 prosent

Som et ledende infrastrukturselskap i Norge har vi et ansvar for å bidra inn i den nasjonale klimautviklingen. Mesta skal integrere bærekraft i alt selskapet gjør. En viktig faktor for å få dette til er læring og samarbeid med andre. Derfor er Mesta medlem i Skift – næringslivets klimaledere

Klimarisiko

Klimarisikogjennomgang ble gjennomført våren 2021. Metoden var basert på TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) med Mestas interne verktøy for risikovurdering. Ansatte over hele landet har vært med i arbeidet og det er forankret i konsernledelsen. Her ble det lagt vekt på å oppdage og beskrive klimarelaterte trusler og muligheter på kort, medium og lang sikt basert på overgangsrisiko, fysisk risiko og ansvarsrisiko.

Resultater:

  • Mesta ble vurdert som mest berørt av overgangsrisiko
  • Diskusjoner var knyttet til hvordan klimapolitikk påvirker veistrategi, kundekrav, råvarepriser som påvirker kontraktinnhold, teknologiendringer samt samarbeidspartneres kunnskap og holdninger til bærekraft
  • Fysisk risiko ble også trukket frem knyttet til påvirkning av infrastruktur og risiko for sanksjoner inkl. HMS-risiko (farligere oppdrag)

Det skal utarbeides en ny klimarisikoanalyse som en del av et spisset klimastrategiarbeid.

Se klimaregnskapet for 2021 Les mer om Skift

Mangfold, likestilling og inkludering

Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føler seg ivaretatt. Vi skal sikre at alle ansatte har like rettigheter og muligheter uavhengig av alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring.

Mesta Hva kan vi hjelpe deg med

Arbeidet med likestilling og mangfold er integrert i Mesta sin forretningsstrategi, og er en grunnpilar i vårt bærekraftsarbeid. Vår mangfoldstrategi sikrer at vi jobber systematisk for mangfold og likestilling.

Likestilling og mangfold er inkludert i etiske retningslinjer. Mesta aksepterer ingen form for diskriminering av egne ansatte eller andre som er tilknyttet virksomheten.

Mesta er en stor aktør innenfor bygg og anleggsbransjen, som er en svært mannsdominert bransje. Mesta har en kvinneandel på 10 % totalt, som er litt bedre enn gjennomsnittet for bransjen. Vi har i flere år jobbet aktivt for å øke andelen, og har gjennomført en rekke tiltak. Dessverre ser det ikke ut  til å ha hatt stor effekt på kjønnsbalansen i selskapet.

I 2019 tok Mesta initiativ til å starte et bransjesamarbeid med andre store aktører innen bygg- og anleggsbransjen.  Målet var å bidra til positiv holdningsendring, og til å gjøre bransjen mer mangfoldig, mer attraktiv for kvinner. Det ble etablert et nettverket, Diversitas, som i dag består av mange store aktører innen bygg- og anleggsbransjen. Mesta har to ansattrepresentanter i styret i Diversitas, og CEO er medlem av Advisory Board.

Zagros smiler

Mesta setter søkelys på mobbing, trakassering og likestilling, og bidrar på flere områder for å gjøre både vår egen arbeidsplass og bransjen mer attraktiv for en større del av befolkningen. Vi har blant annet byttet rekrutteringsløsning, der vi har fjernet søknadsbrev og skjuler navn og kjønn i rekrutteringsprosessen. Vi har aktiv bruk av rollemodeller internt og i sosiale medier, vi har endret språk i stillingsannonser, økt fokuset på inntak av lærlinger og traineer, og jobber for å være tilstede på utdanningsmesser og karrieredager. Vi oppfordrer også våre ansatte om å legge igjen en likestillingsanmeldelse i «Equality check».

Les mer om Diversitas Les mer om Equality check

Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjonsarbeidet i selskapet fokuserer både på kontinuerlig forbedring av dagens arbeidsprosesser og systemer, og på anvendelse av teknologi på en måte som endrer selskapets arbeidsprosesser.

Alle våre ansattes ideer og forbedringsforslag er viktig i forbedringsarbeidet. Vi jobber med å synliggjøre gode forbedringsforslag, dele erfaring på tvers, og stadig utvikle måten vi løser våre oppgaver på.

Mestas utviklingsprosjekter skal styrke Mesta på bærekraft. Vi skal kontinuerlig øke vår kompetanse, investere i innovasjon, og sammen med kunder og samarbeidspartnere jobbe for mer bærekraftige løsninger.

I samarbeid med det svenske programvareselskapet Klimator jobber Mesta med ny teknologi for å optimalisere bruk av salt og strømidler. Systemet testes i sju driftskontrakter på ulike steder i landet. Målet er å verifisere om løsningen kan gi vesentlige miljø- og kostnadsgevinster.

Vi vil i løpet av 2021 implementere flåtestyringssystemet Linx i hele selskapet. Målet er å bruke innsikten til å optimalisere vår maskinutnyttelse, få lavere CO2-utslipp i form av redusert tomgangskjøring og bedre kjørestil, redusere kostnader (blant annet til drivstoff) og få en mer automatisert oppfølging av lovpålagte årlige maskinkontroller og kjøre-hviletidsbestemmelser.

Ansvarlighet i leverandørkjeden

Mesta har et viktig samfunnsoppdrag – vi får folk fram.
For å levere på oppdraget er vi avhengige av dyktige medarbeidere, både internt og hos dem som gjør en jobb på vegne av selskapet. Som en sentral samfunnsaktør har vi et viktig ansvar for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, ta vare på samfunnet og miljøet vi opererer i.

Mesta har etiske retningslinjer som ligger til grunn for alt vi gjør. Disse gjelder også for våre leverandører. Etiske retningslinjer for innkjøp er basert på anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og ligger tilgjengelig på våre hjemmesider.

For å realisere åpenhetsloven og bidra til et ansvarlig næringsliv skal Mesta kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan risiko for negativ påvirkning skal håndteres.

I tillegg skal vi samarbeide med flere aktører om en felles prosess for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og kartlegging av bransjens leverandørkjede.

Underentreprenører

Mesta kjøper inn varer og tjenester for omtrent fire milliarder årlig, hvor neste halvparten brukes på underentreprenører. De har en sterk tilstedeværelse i våre kontrakter og dete r essensielt at vi har et godt samarbeid med dem i henhold til sikkerhet, kvalitet i utførelse, arbeidsforhold til de ansatte og etterfølelse av krav på klima og miljø. Dette gjøres gjennom møter i forkant av avtaler, i evalueringsmøter underveis i kontrakter og gjennom omfattende revisjoner.

Rammeavtaler

VI jobber for at en stadig større andel av alle innkjøp gjøres gjennom rammeavtaler. Som selskap har Mesta et tett forhold til leverandører og har jevnlig dialog gjennom fysiske statusmøter i tillegg til kontinuerlig oppfølging. VI skal inkludere risiko for brudd på menneskerettigheter, ansvarlige arbeidsforhold samt klima og miljø i dialog og oppfølging med leverandører for å sikre gode prioriteringer.

Varslingsrutiner

Vi har etablerte varslingsrutiner som goså omfatter våre leverandører. Vi har per 30. juni 2022 ingen varslingssaker knyttet til vår leverandørkjede og har derfor ingen dokumentasjon på kritikkverdige forhold knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For spørsmål ta kontakt med leder for bærekraft og miljø:

Silje Marie Rosenlund
E-post:siljemarie.rosenlund@mesta.no