«Våre ansatte forventer en bærekraftig profil og en arbeidsplass som utgjør en positiv forskjell i samfunnet. Vi vil være med å heve lista i vår bransje.» Marianne B. Røren Konsernsjef i Mesta AS

Våre mål

Mestas bærekraftmål

I den nye selskapsstrategien valgte Mesta å prioritere tre av FNs bærekraftmål hvor selskapet kan gi et vesentlig positivt bidrag: Likestilling mellom kjønnene, Innovasjon og infrastruktur og Stoppe klimaendringene .

Vesentlighetsanalyese

Mesta ser områdene som tett knyttet sammen. Eksempelvis har Mesta som Norges største infrastrukturselskap et ansvar for å sikre trygg og solid infrastruktur i tråd med kunders, miljøets, samfunnets og trafikanters behov. En bærekraftig virksomhet med fokus på å redusere klimaavtrykk, likestilling og innovasjon vil kunne tiltrekke et større mangfold av kjønn og bakgrunn, samt sikre økt lojalitet blant ansatte. Innovasjon og digitalisering er sentrale virkemidler for bærekraftig utvikling.

Stoppe klimaendringene

Som infrastrukturselskap har Mesta aktiviteter som bidrar til miljøbelastninger både lokalt og globalt. Mestas målsetning er å redusere virksomhetens miljøpåvirkning og klimagassutslipp så mye som mulig.

For å få gjøre de riktige tiltakene må datagrunnlaget stemme. Utslipp er kanskje noe av det mest utfordrende å måle korrekt, samt følge opp. Derfor jobber vi med å kontinuerlig forbedre rapporteringssystem- og rutiner.

Klimaregnskapet fra de siste årene viser at 85-88% av våre totale utslipp kommer fra maskiner og kjøretøy. Det er her vi legger inn den største innsatsen. Vi moderniserer og skifter ut maskinparken, vi følger opp drivstoffbruk og tomgangskjøring.

Mesta kjøper utelukkende maskiner med redusert drivstofforbruk i forhold til tidligere generasjoner maskiner (steg IV og Euro-6).  Det nye flåtestyringssystemet Linx implementeres i løpet av første halvår 202. Dette skal bidra til bedre oversikt over maskinparken og redusere drivstofforbruk og tomgangskjøring. Fra 2021 er utskiftning og innkjøp av elektriske varebiler en egen KPI for ledere.

Klimamål

Mesta har satt konkrete mål for å redusere klimafotavtrykk og miljøpåvirkning. Innen 2030 skal selskapet redusere CO2-utslipp med 50 % (fra 2019-nivå), redusere avfall med 20 % (2019) og jobbe for 90 % materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025 skal 50 % av innkjøpte varebiler være elektriske, og tomgangskjøring skal reduseres med 25 %. I 2021 skal 15 prosent av nyinnkjøpte varebiler være elektriske.

Som et ledende infrastrukturselskap i Norge har vi et ansvar for å bidra inn i den nasjonale klimautviklingen. Mesta skal integrere bærekraft i alt selskapet gjør. En viktig faktor for å få dette til er læring og samarbeid med andre. Derfor er Mesta medlem i Skift – næringslivets klimaledere. 

Se klimaregnskapet for 2020 Les mer om Skift

Mangfold, likestilling og inkludering

Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Vi skal sikre at alle ansatte like rettigheter og muligheter uavhengig av alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring.

Mesta Hva kan vi hjelpe deg med

Arbeidet med likestilling og mangfold er integrert i Mesta sin forretningsstrategi, og er en integrert del av selskapets overordnede bærekraftsarbeid. I 2020 utviklet Mesta en mangfoldstrategi for å jobbe strategisk med mangfold og likestilling.

Likestilling og mangfold er inkludert i etiske retningslinjer. Selskapet aksepterer ingen form for diskriminering av egne ansatte eller andre som er tilknyttet virksomheten.

Mesta er en stor aktør innenfor bygg og anleggsbransjen, som er en svært mannsdominert bransje. Ifølge tall fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) utgjør kvinner bare 8 % av arbeidsstokken i bransjen. Blant operatører er andelen 2 %. Blant ledere og funksjonærer er andelen 6 %. Mesta har en kvinneandel på 10 %, og har i flere år jobbet aktivt for å øke andelen. Av tiltak i perioden 2013-2018 kan kvinnenettverk, dilemmatrening, rekrutteringskampanje målrettet mot kvinner og sponsorsamarbeid med kvinnelandslaget til snowboardforbundet nevnes. I sum ser ikke tiltakene ut til å ha hatt stor effekt på kjønnsbalansen i selskapet.

I 2019 tok Mesta initiativ til å starte et bransjesamarbeid med andre store aktører innen bygg- og anleggsbransjen. for å Målet var å bidra til positiv holdningsendring og til å gjøre bransjen mer mangfoldig, mer attraktiv for kvinner og for å skape en holdningsendring i bransjen. Det ble etablert et nettverket, Diversitas, som i dag består av mange store aktører innen bygg- og anleggsbransjen. Mesta har to ansattrepresentanter i styret i Diversitas, og CEO er medlem av Advisory Board.

Zagros smiler

For bransjen har det vært noen uheldige saker i mediebildet i løpet av 2020 som går på kvinner som er blitt trakassert. Risikoen er at kvinner ikke ønsker å søke seg til bransjen. Mesta har satt søkelys på mobbing, trakassering og likestilling i medarbeiderundersøkelsen for å kartlegge status.

Mesta bidrar på flere områder for å gjøre bransjen mer attraktiv for en større del av befolkning. Virkemidler som kan nevnes er at vi har byttet rekrutteringsløsning der vi har fjernet søknadsbrev og løsningen innehar et viktig verktøy som skjuler navn og kjønn. Vi har aktiv bruk av rollemodeller i sosiale medier, endret språk i stillingsannonser, økt fokus på inntak av lærlinger og traineer, mer tilstedeværelse på utdanningsmesser og karrieredager og oppfordring til ansatte om å legge igjen en likestillingsanmeldelse i «Equality check». Equality check er en plattform der ansatte kan legge igjen anonyme anmeldelser om like muligheter, arbeidsplasskultur, balanse mellom arbeid og liv, ledelsens forpliktelse til mangfold og mer. Mesta har så langt fått over 80 anmeldelser.

Les mer om Diversitas Les mer om Equality check

Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjonsarbeidet i selskapet fokuserer både på kontinuerlig forbedring av dagens arbeidsprosesser og systemer, og på anvende teknologi på en måte som endrer selskapets arbeidsprosesser.

Alle ansatte sine erfaringer og ideer er viktig i forbedringsarbeidet. I 2020 har selskapet jobbet med å synliggjøre gode forbedringsforslag og, forbedret systemet for å registrere, behandle og implementere disse.

80 % av Mestas utviklingsprosjekter skal være direkte relatert til å styrke Mesta på bærekraft. Vi skal kontinuerlig øke vår kompetanse på bærekraft og miljø. Mesta skal investere i innovative løsninger, og sammen med kunder og samarbeidspartnere jobbe strategisk med langtidseffektene av vår virksomhet.

I samarbeid med det svenske programvareselskapet Klimator jobber Mesta med ny teknologi for å optimalisere bruk av salt og strømidler. I 2020 startet testing i sju driftskontrakter på ulike steder i landet. Målet er å verifisere om løsningen kan gi vesentlige miljø- og kostnadsgevinster i form av reduksjon av saltforbruk, dokumentasjon og styring.

I 2020 inngikk også selskapet en avtale med Cognia, om bruk av flåtestyringssystemet Linx. Systemet er installert i flere pilotkontrakter, og vil i løpet av 2021 implementeres i hele selskapet. Målet er å bruke innsikten til å optimalisere selskapets maskinutnyttelse, få lavere CO2-utslipp i form av redusert tomgangskjøring og bedre kjørestil, redusere kostnader (bl.a. til drivstoff) og få en mer automatisert oppfølging av lovpålagte årlige maskinkontroller og kjøre-hviletidsbestemmelser.