Vedtekter

Vedtekter for Mesta AS (23. mai 2013)

Ledelse og organisering


Vår kultur


Vår historie


Visjon og verdier


Bærekraft og miljø


For leverandører


For kunder


Rapporter


Selskapsvedtekter


Skattepolicy


§ 1
Selskapets firma er Mesta AS.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo kommune.

§ 3
Mesta AS har til formål å tilby tjenester og produkter for utvikling, bygging, vedlikehold og drift av samferdselsinfrastruktur og annen virksomhet som står i sammenheng med dette, herunder virksomhet på andre områder hvor selskapets kompetanse og ressurser kan benyttes.
Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

§ 4
Selskapets aksjekapital er NOK 500.050.000 fordelt på 1.000.100 aksjer á NOK 500. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5
Selskapets styre skal ha fra 6 til og med 9 medlemmer.

§ 6
Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7
Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsberetningen. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens§ 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 8
Styret tilsetter daglig leder og fastsetter dennes lønn.

§ 9
I den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og gjøres:

1) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdelingen av utbytte
2) Andre saker som etter loven eller vedtekten hører under generalforsamlingen

Innkalling til ordinær generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes.

Har du spørsmål vedrørende våre nøkkelpersoner?

Ta kontakt her!