Vedtekter

Vedtekter for Mesta AS (Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober 2021)

Ledelse og organisering


Vår kultur


Vår historie


Visjon og verdier


Bærekraft og miljø


For leverandører


For kunder


Rapporter


Selskapsvedtekter


Skattepolicy


§ 1
Selskapets firma er Mesta AS.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo kommune.

§ 3
Mesta AS har til formål å tilby tjenester og produkter for utvikling, bygging, vedlikehold og drift av samferdselsinfrastruktur og annen virksomhet som står i sammenheng med dette, herunder virksomhet på andre områder hvor selskapets kompetanse og ressurser kan benyttes.

Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

§ 4
Selskapets aksjekapital er NOK 500 050 000 fordelt på 1.000.100 aksjer á NOK 500. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5
Selskapets styre skal ha fra 6 til og med 9 medlemmer.

§ 6
Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7
Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§ 8
Styret tilsetter daglig leder og fastsetter dennes lønn.

§ 9
I den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og gjøres:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdelingen av utbytte.
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Innkalling til ordinær generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes.