Skattepolicy

Mestas Skattepolicy

Ledelse og organisering


Vår kultur


Vår historie


Visjon og verdier


Bærekraft og miljø


For leverandører


For kunder


Rapporter


Selskapsvedtekter


Skattepolicy


Bakgrunn

Mesta er eid av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet. I Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping, forventes det at statseide selskaper skal ha en begrunnet skattepolicy.

Mestas skattepolicy redegjør for hvilke hovedprinsipper som leggers til grunn for strategi og rapportering på skatteområdet.

Ansvar

Administrerende direktør er eier av policyen og øverste ansvarlig for å sikre at policyen etterleves. Mesta vil jevnlig revidere denne skattepolicy, minimum annet hvert år, for å sikre at Mesta praksis til enhver tid er i samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale regler og prinsipper.

Hovedprinsipper

Formålet med denne policyen er å beskrive hovedprinsippene for Mesta sin skatteadferd. Skattepolicyen skal sikre at Mesta har en aktsom og ansvarlig tilnærming til skatt i sin virksomhet, og at prinsippene for denne tilnærmingen er offentlig tilgjengelig.

Mesta skal opprettholde god etterlevelse og praksis hva gjelder regnskapsføring, betaling og rapportering av skatt. Dette praktiseres ved at selskapet følger gjeldende skattelovgivning og anerkjent praksis.

Mesta legger til grunn at korrekt skatt skal betales til rett tid der verdiene skapes og i samsvar med lokal skattelovgivning. Mesta skal til enhver tid se til å være optimalt skattemessig strukturert, men skal avstå fra selv å forestå aggressiv skatteplanlegging eller skattestrukturering

Mesta skal opptre åpent med hensyn til skatt, og årsregnskap og skattepolicy skal være tilgjengelig på selskapets nettside

Risikoprofil i skattespørsmål

Mesta har en konservativ innstilling til skatt og lav risikoprofil innenfor skatteområdet, men samtidig skal virksomheten drives på en forretningsmessig effektiv måte.

I tilfeller hvor det er tvil om hvordan lovverket skal tolkes og etterleves, skal foretaket rådføre seg med revisor eller annen skatteekspertise for å forsikre seg om at konsernet holder seg innenfor lovlige rammer.

Skattepolicyen gjelder for alle selskaper i konsernet.

Relasjon til skattemyndigheter

Mesta skal medvirke til en åpen og transparent dialog med skatteetaten og andre myndigheter. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor foretaket har gjort egne vurderinger om hvordan lovverket og praksis skal tolkes. Videre skal Mesta samarbeide med skattemyndighetene og andre myndigheter for å bidra til at leverandører og kunder følger gjeldende skatteregler

Konsernet som helhet er underlagt og rapporterer til Sentralskattekontoret for Storbedrifter vedrørende skatt og merverdiavgift.