Rydding av vegetasjon

Vegetasjon langs norske veier og skinner kan påvirke sikt og trafikksikkerhet. Kantslått og rydding av vegetasjon er nødvendige tiltak for at folk skal komme trygt fram.

På sommerhalvåret vokser trær, greiner og busker godt langs norske veier og skinner. Når disse får vokse vilt, kan det oppstå farlige situasjoner – både for myke og harde trafikanter.

Unngå trafikkfarlige situasjoner

Det er først og fremst dårlig sikt som er den største faren. Hensikten med å vedlikeholde vegetasjonen langs veiene er derfor å gi bedre sikt. På den måten kan bilister, gående, syklende og andre som bruker veiene, unngå å havne i trafikkfarlige situasjoner. I tillegg bidrar kantslåtten til færre påkjørsler av vilt, da det er enklere for bilistene å se dyrene langs veien.

Gjennomfører arbeidet effektivt

Mesta har lang erfaring med rydding og vedlikehold av vegetasjon. Ved hjelp av moderne utstyr utfører vi oppdrag effektivt, både langs veien, for privat næringsliv og for eiendomsforvaltere. Vi rydder også langs vegetasjon og skog langs jernbanen. En moderne maskinpark er avgjørende for at vi kan utføre arbeidet på en sikker måte, og vår erfaring gjør oss i stand til å ivareta hensynet til omgivelsene våre.

Viktig for miljøet

I arbeidet med kantklippen har vi fokus på å redusere spredningen av uønskede arter. Det betyr at vi i klipper enkelte arter før de blomstrer, mens vi lar andre arter stå. Hvordan arbeidet skal utføres er vanligvis beskrevet i kontrakten vi har med oppdragsgiver.