Etiske retningslinjer

Mesta har etiske retningslinjer som uttrykker skikk og bruk i møte med kunder, leverandører, kolleger og øvrige omgivelser. Retningslinjene skal hjelpe oss til å gjøre de rette valgene når vi som selskap eller som enkeltmedarbeidere står overfor etiske dilemmaer.

Grunnleggende prinsipper

  • Det skal aldri herske tvil om integriteten til ansatte i Mesta
  • Mesta møter sine omgivelser med respekt og likeverd. Likeverdet gjelder uavhengig av kjønn, rase, religion eller politisk overbevisning
  • Personlige interesser skal ikke påvirke beslutninger slik at det blir konflikt med Mestas interesser
  • Fortrolige opplysninger som mottas, skal respekteres og behandles konfidensielt, med mindre innholdet i informasjonen er lovstridig
  • Ansatte i Mesta har et ansvar for mennesker og miljø

Taushet

Alle ansatte har taushetsplikt når det gjelder forretningshemmeligheter og opplysninger som er gitt i fortrolighet. Dette gjelder imidlertid ikke opplysninger som har et lovstridig innhold.

Gaver

Kvalitet, pris og tilgjengelighet er de eneste utslagsgivende kriteriene ved innkjøp i Mesta. For å unngå at noen skal kunne trekke Mestas integritet i tvil, returneres alle gaver fra eksterne forbindelser. Profileringsartikler med symbolsk verdi anses ikke som gaver.

Reiser og representasjon

All representasjon skal uten unntak godkjennes av nærmeste overordnede. Reise- og oppholdskostnader ved representasjon skal uten unntak betales av Mesta.

Lojalitet

Alle ansatte skal være lojale overfor beslutninger og kolleger samt etterleve selskapets verdier. Lojalitet innebærer også å arbeide for selskapets beste i et langsiktig perspektiv.

Miljø

Alle ansatte skal anvende sin kompetanse på en slik måte at det gagner mennesker, miljø og samfunn.

Arrangementer

Alle arrangementer i Mestas regi skal fullt og helt betales av Mesta.

Kollegialt

Ansatte i Mesta støtter aktivt kolleger som har kommet i vanskeligheter på grunn av handlinger som er i henhold til selskapets etiske retningslinjer, og som etter beste evne har forsøkt å overholde disse.

Likeverd og mangfold

Mesta vil vise respekt for enkeltmennesket og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold. Mesta aksepterer ingen form for diskriminering av egne ansatte eller andre som er tilknyttet Mestas virksomhet. Med diskriminering mener Mesta all forskjellsbehandling, eksklusjon eller preferanser basert på rase, kjønn, alder, funksjonshemning, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller etnisk opprinnelse.

Informasjon

Mestas ansatte bidrar ikke til elektronisk eller postal distribusjon av materiale med pornografisk, rasistisk eller lovstridig innhold.

Varslingsplikt

Alle ansatte har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Eksempler på kritikkverdige forhold er brudd på Mestas verdier, etiske retningslinjer og regelverk samt brudd på offentlige lover og regler.

Interessekonflikt

Den ansatte skal ikke ha relasjoner som skaper tvil om den ansattes lojalitet overfor Mesta og selskapets interesser, eller som på noen måte kan ha en negativ påvirkning på vedkommendes handlingsfrihet eller dømmekraft. Styreverv eller eierskap i kommersielle selskap skal i hvert tilfelle avklares med administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger.