Fjellsikring

Mesta er i dag en av Norges største aktører innen fjellsikring. Lang erfaring, dyktige fagfolk, og spesialutstyr gjør oss i stand til å utføre alle typer oppdrag på en trygg og effektiv måte.

Mesta er en av landets ledende entreprenører innenfor fjell- og rassikring. Vi har eksperter på fjellsikring flere steder landet, og kan derfor reagere raskt ved ras og ulykker. Utrykninger for å sikre fjell i forbindelse med ras er en del av hverdagen for våre sikringslag.

Ved hjelp av spesialkraner og utstyr kan vi jobbe på steder som er utilgjengelige for de fleste, både langs veien og ved jernbanespor. Der maskiner og kraner ikke strekker til, har vi kompetanse til å utføre sikringsarbeid fra tau.

Når ulykken først er ute og et ras har skjedd, har vi kompetansen og utstyret som trengs for å rydde og åpne rasstengte veier raskt og effektivt. Ut ifra omfang og behov rykker vi ut med klatre- eller kranlag. I noen tilfeller må det bygges tunneler og rasoverbygg for at trafikken skal kunne gå trygt. Også dette har vi kompetanse på.

Under er noen av oppdragene vi gjør innenfor fjellsikring.

Inspeksjon av fjell og fjellsikringsutstyr

Vi utfører inspeksjoner av eksisterende fjellsikringstiltak. Vi bistår også med å vurdere rasfare og behov for nye sikringstiltak.

Fjellrensk

Fjellrensk utføres ved at fjellet spyles med høytrykk og jobbes med for hånd ved hjelp av spettrensk. Større blokker og masser kan fjernes ved bruk av sprenging. Vi utfører fjellrensk i dagen, tunneler og sjakter.

Fjellsikring og bolting av fjell

I rasutsatte fjellpartier sikrer vi fjellet ved å bolte fast steinblokker. Det gjør at steinblokkene ikke løsner og raser. Dette kan utføres ved bruk av kamstålbolter eller selvborende stag. Bolter kan forankres ved bruk av polyester eller gysemasse.

Sikring med lange fjellbolter

Når fjellet er porøst, eller det av andre grunner ikke holder med vanlige bolter, sikrer vi mot ras ved å bolte fjellet fast med bolter eller stag. Disse kan gå så langt som åtte meter inn i fjellet.

Rasfanggjerder og fanggjerder spesialtilpasset for snø

Mesta har erfaring med montering av rasfanggjerder i alle typer terreng. Snøgjerder sikrer på samme måte mot snø og is.

Is- og steinsprangnett

Vi monterer is- og steinsprangnett som sikrer is- og steinmasser. Det forhindrer nedfall på vei, jernbane, bebyggelse og folk.

Vedlikehold av sikring

Når det er sprekkdannelser og bevegelser i fjellet er vedlikehold og ettersyn avgjørende for at sikkerheten skal ivaretas over tid. Vi utfører vedlikehold på eksisterende fjellsikring.

Tømming av steinsprangnett

Steinsprangnett sikrer mot nedfall og steinsprang i fjellskjæringer og -skrenter. Disse er gjerne montert langs vei, jernbane, bak bygninger og andre steder der folk ferdes og det er fare for nedfall. Steinsprangnett vil fylles opp over tid. Når nettene er fulle kan Mesta tømme nettene.

Jordnagling

Jordnagling er en metode som forsterker eksisterende grunn ved bruk av jordnagler som installeres i grunnen. Vi har erfaring og spesialutstyr til å utføre sikring ved bruk av jordnagler (løsmassestag), også i kombinasjon med andre sikringstiltak. Det kan være gabioner, ulike typer nett eller sprøytebetong. Vi kan også tilpasse maskiner og utstyr slik at jordnaglingen kan utføres i trange kjellere.

Andre fjellsikringstiltak

  • Songamur
  • Wirenett
  • Gabioner
  • Betongsprøyting